AERODYNAMIC

Aerodynamic

BRONZE AURA PVD

Třicátá léta 20. století byla dobou značného industriálního rozmachu. Jedním z oborů, který zažíval obrovský růst, byl automobilový průmysl. Auta na amerických a evropských cestách a silnicích již tehdy nebyla nic nového, ale teprve na začátku 30. let přišla doba, kdy si konstruktéři automobilů uvědomili, že zůstali pozadu za moderní architekturou a průmyslovým design. Kontrast mezi strohými liniemi funkcionalistických domů a auty, která vypadají jako bryčky s motory, musel skončit. Přišla doba aerodynamická!

Proudnicové tvary ale nespadly jen tak z nebe. I když vlastně tak trochu ano, protože výrobci letadel a vzducholodí již nějaký čas věděli, že obtékavé tvary čelí menšímu odporu vzduchu a tudíž se pohybují rychleji a za méně vynaložené energie. Jedním z průkopníků vědeckého zkoumání aerodynamiky byl vizionářský konstruktér maďarského původu Paul Jaray, který svou pracovní kariéru začal právě u společnosti Zeppelin, kde sehrál ústřední roli při hledání ideálního tvaru vzducholodí. Jarayova česká stopa začíná již před 1. světovou válkou, kdy pracoval jako asistent na Vysoké škole technické v Praze.

V Československu se však centrem aerodynamiky nestala Praha, ani žádné jiné velkoměsto, nýbrž severomoravská Kopřivnice, kde již od sklonku 19. století pracoval nadaný konstruktér Hans Ledwinka. Ten měl na prahu doby aerodynamické za sebou již několik inženýrských úspěchů, zejména technické řešení automobilového podvozku v podobě páteřového rámu s výkyvnými polonápravami a vzduchem chlazeným motorem. Ledwinka na začátku 30. let přizval ke spolupráci Jaraye a začali spolu vymýšlet automobil pro novou dobu. Po několika prototypech se na jejich rýsovacích prknech zrodil automobil, jaký svět ještě neviděl: aerodynamická Tatra T77, historicky první sériově vyráběný automobil s proudnicovou karoserií. Vozidlo bylo představeno veřejnosti v roce 1934 a dobová kreslená reklama vysvětlovala výhody aerodynamického tvaru tak, že se na něm "zlý vítr" nemá čeho držet…

Po modelu T77 ještě přišly do začátku 2. světové války modely T87 a T97, na které pak po válce navázal Tatraplan. Tatru T87 proslavili legendární čeští cestovatelé Hanzelka & Zikmund, kteří s ní mezi lety 1947 a 1950 projeli Afriku a Jižní Ameriku.

A jak to tedy bylo s broukem? Víme, že Ferdinand Porsche Ledwinkovi i Jarayovi koukal pod ruce. S Ledwinkou se dokonce znali a konzultovali spolu některé detaily řešení. Existuje fotografie, na které je Ledwinka s Porschem a slavnou českou automobilovou závodnicí Eliškou Junkovou. Porscheho návrhy vozu KdF-Wagen, který později vešel do obecného povědomí jako Volkswagen brouk, zjevně čerpaly z Ledwinkových a Jarayových Tater a to nejenom po stránce estetické, ale i po stránce konstrukční, protože jsou také postaveny na podvozcích s páteřovým rámem, kyvadlovými polonápravami a vzadu umístěným, vzduchem chlazeným motorem. Tatra se připravovala na Volkswagen podat za krádež designu žalobu, ale obsazení Československa hitlerovským Německem tomu učinilo přítrž. Původní majitelé Tatrovky, rodina Ringhofferů, se však nakonec alespoň nějaké spravedlnosti dočkali, když se s nimi v 60. letech Volkswagen mimosoudně vyrovnal. Prostě o tom není pochyb: Tatra byla první!

The 1930s was a time of considerable industrial boom. One of the industries that experienced tremendous growth was the automotive industry. Cars on American and European roads and highways were nothing new by then but it was not until the early 1930s that car designers realised they had fallen behind their modern architecture and industrial design colleagues. The contrast between the clean, austere lines of functionalist buildings and cars that looked like motor-powered chariots had to come to an end. The aerodynamic age had arrived!

But streamlined shapes didn't just fall out of the sky. Well, they kind of did, actually, because aircraft and airship manufacturers had already known for some time that streamlined shapes faced less air resistance and therefore moved faster and with less energy expended. One of the pioneers of the scientific study of aerodynamics was the visionary Hungarian-born designer Paul Jaray, who began his working career at Zeppelin, where he played a central role in the search for the ideal airship shape. Jaray's Czech footprint began before World War I when he worked as an assistant at the Technical University in Prague.

In Czechoslovakia, however, the centre of aerodynamics was not Prague or any other large city, but the town of Kopřivnice in North Moravia, where the talented designer Hans Ledwinka had been working since the end of the 19th century. On the threshold of the aerodynamic age, he had already achieved several engineering successes, especially the technical design of the automobile chassis in the form of a backbone frame with swinging half-axles and an air-cooled engine. Ledwinka invited Jaray to collaborate with him in the early 1930s and together they began to design a car for a new era. After a few prototypes, a car the world had never seen before was born: the aerodynamic Tatra T77, the first ever mass-produced car with a streamlined body. The design was introduced to the public in 1934. A period advertisement explained the advantages of the aerodynamic shape by saying that there was nothing for the "evil wind" to cling to...

The T77 was followed by T87 and T97 models before the start of World War II, and then by the popular Tatraplan after the war. The Tatra T87 was made famous by the legendary Czech travellers Hanzelka & Zikmund, who explored Africa and South America with it between 1947 and 1950.

So what was the story with the Beetle? We know that Ferdinand Porsche looked over the shoulders of Ledwinka and Jaray. He and Ledwinka even knew each other and consulted together on some of the details of their designs. There is a photograph of Ledwinka with Porsche and the famous Czech car racer Eliška Junková. Porsche's designs for the KdF-Wagen, which later assumed the name Volkswagen Beetle, clearly drew on Ledwinka and Jaray's Tatras, not only aesthetically but also structurally, as they are also built on chassis with backbone frames, swinging half-axles and rear-mounted, air-cooled engines. Tatra wanted to sue Volkswagen for design infringement but the occupation of Czechoslovakia by Nazi Germany put a stop to that. However, the original owners of the Tatra company, the Ringhoffer family, eventually got at least some justice when Volkswagen settled out of court in the 1960s. There is simply no doubt about it: Tatra got there first!

Die 1930er Jahre waren eine Zeit des großen industriellen Aufschwungs. Einer der Bereiche, die ein enormes Wachstum erlebten, war die Automobilindustrie. Autos auf amerikanischen und europäischen Straßen und Autobahnen waren damals nichts Neues, aber erst in den frühen 1930er Jahren wurde den Designern klar, dass sie hinter ihren Kollegen aus der modernen Architektur und dem Industriedesign zurückgeblieben waren. Der Kontrast zwischen den klaren, strengen Linien der funktionalistischen Gebäude und den Autos, die wie motorisierte Streitwagen aussahen, musste ein Ende haben. Das Zeitalter der Aerodynamik war angebrochen!

Aber stromlinienförmige Formen sind nicht einfach vom Himmel gefallen. Denn die Hersteller von Flugzeugen und Luftschiffen wussten schon seit einiger Zeit, dass stromlinienförmige Formen weniger Luftwiderstand haben und sich daher schneller und mit weniger Energieaufwand fortbewegen. Einer der Pioniere der wissenschaftlichen Erforschung der Aerodynamik war der visionäre, in Ungarn geborene Konstrukteur Paul Jaray, der seine berufliche Laufbahn bei Zeppelin begann, wo er eine zentrale Rolle bei der Suche nach der idealen Luftschiffform spielte.

Jarays tschechischer Fußabdruck begann vor dem Ersten Weltkrieg, als er als Assistent an der Technischen Universität in Prag arbeitete.

In der Tschechoslowakei war das Zentrum der Aerodynamik jedoch nicht Prag oder eine andere Großstadt, sondern die Stadt Kopřivnice in Nordmähren, wo der begabte Konstrukteur Hans Ledwinka seit Ende des 19. Jahrhunderts arbeitete. An der Schwelle zum aerodynamischen Zeitalter hatte er bereits einige technische Erfolge erzielt, insbesondere die Konstruktion des Fahrgestells eines Automobils in Form eines Rückgratrahmens mit schwingenden Halbachsen und einem luftgekühlten Motor. Ledwinka lud Jaray Anfang der 1930er Jahre zur Zusammenarbeit ein, und gemeinsam begannen sie, ein Auto für eine neue Ära zu entwerfen. Nach einigen Prototypen entstand ein Auto, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte: der aerodynamische Tatra T77, das erste in Serie gefertigte Auto mit einer Stromlinienkarosserie.

Das Design wurde 1934 der Öffentlichkeit vorgestellt. In einer zeitgenössischen Werbung wurden die Vorteile der aerodynamischen Form damit erklärt, dass sich der “böse Wind” an nichts mehr festhalten könne…

Auf den T77 folgten vor Beginn des Zweiten Weltkriegs die Modelle T87 und T97 und nach dem Krieg der beliebte Tatraplan. Berühmt wurde der Tatra T87 durch die legendären tschechischen Reisenden Hanzelka & Zikmund, die mit ihm zwischen 1947 und 1950 Afrika und Südamerika erkundeten.

Und was hat es mit dem Käfer auf sich? Wir wissen, dass Ferdinand Porsche Ledwinka und Jaray über die Schulter geschaut hat. Er und Ledwinka kannten sich sogar und berieten sich gemeinsam über einige Details ihrer Entwürfe. Es gibt ein Foto von Ledwinka mit Porsche und der berühmten tschechischen Rennfahrerin Eliška Junková. Porsches Entwürfe für den KdF-Wagen, der später den Namen Volkswagen Käfer erhielt, lehnten sich deutlich an die Tatras von Ledwinka und Jaray an, und zwar nicht nur ästhetisch, sondern auch konstruktiv, da sie ebenfalls auf Fahrgestellen mit Rückgratrahmen, schwingenden Halbachsen und hinten angebrachten, luftgekühlten Motoren aufgebaut sind.

Tatra wollte Volkswagen wegen Verletzung von Geschmacksmustern verklagen, doch die Besetzung der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Die ursprünglichen Eigentümer der Firma Tatra, die Familie Ringhoffer, bekamen jedoch zumindest ein wenig Recht, als Volkswagen in den 1960er Jahren einen außergerichtlichen Vergleich schloss. Es gibt einfach keinen Zweifel daran: Tatra war zuerst da!

“The Aerodynamic series reminds us of an important design milestone. Sharp edges and right angles dominated car and motorcycle design until the early 1930s when along came the Czechoslovak Tatra 77 – the world's first aerodynamically shaped mass-produced car.”

Michal Froněk

You must have Javascript enabled to use this contact form.Pro odeslání zprávy je třeba povolit javascript v nastavení prohlížeče