000000000

ROBOT IDA

ROBOT IDA STORY 2023

Our first ladies' watch and a unique piece of jewellery

Unser erstes Damenuhrenmodell und gleichzeitig ein einzigartiges Schmuckstück

Náš první model dámských hodinek a současně i unikátní šperk.

ROBOT
ROBOT

Out of the hot kiln emerged a glass object, an art piece with a legacy that inspired the birth of another gem.

The power of such a creative cycle is perfectly embodied in the IDA ladies' watch from the workshop of the Czech designer Lucie Koldová.

Aus dem erglühten Ofen erwuchs Glas, ein Werk mit einem Vermächtnis, das die Geburt eines weiteren Juwels inspirierte.

Die Kraft eines solchen Zyklus verkörpert perfekt die Damenuhr IDA aus der Werkstatt der tschechischen Designerin Lucie Koldová.

Z rozpálené pece vzešlo sklo, dílo s odkazem, které se stalo inspirací ke zrodu dalšího klenotu.

Sílu takového tvůrčího cyklu dokonale ztělesňují dámské hodinky IDA z dílny české designérky Lucie Koldové.

The work of Lucie Koldová is known all over the world. Her blown glass lighting fixtures, which she designed, decorate interiors in New York and Dubai. The strong, long-lived tradition of glassmaking in the Czech Republic significantly influenced the design of the new ROBOT watch collection. The designer drew inspiration from the work of the renowned Czechoslovak glassmaker František Vízner, whose vases, bowls and sculptures have become an integral part of many important Czech buildings, interiors and collections and are also represented in the selections of the MOMA and Louvre museums.

Das Werk von Lucie Koldová ist weltweit bekannt. Die Innenräume in New York und Dubai sind mit ihren mundgeblasenen Glasleuchten geschmückt. Deshalb wurden die Glasbläserei und ihre Tradition in Tschechien zum Hauptthema für das Nachdenken über das Design des neuen Uhrenmodells IDA. Die berühmte Designerin ließ sich von den Arbeiten des bekannten tschechoslowakischen Künstlers František Vízner inspirieren. Seine Glasvasen, -schüsseln und -skulpturen wurden zum festen Bestandteil zahlreicher berühmter tschechischer Bauten, Innenräume und Sammlungen und sind auch in den Sammlungen der Museen MOMA oder Louvre vertreten.

Dílo Lucie Koldové je známé po celém světě a její svítidla z foukaného skla zdobí interiéry v New Yorku i Dubaji. Proto se sklářské řemeslo a jeho mnohasetletá tradice v Česku staly i hlavním tématem uvažování nad designem nové kolekce hodinek ROBOT. Inspirací se slavné designérce stala práce proslulého československého umělce Františka Víznera. Jeho skleněné vázy, mísy i plastiky se staly nedílnou součástí mnoha slavných českých staveb, interiérů a sbírek a jsou zastoupeny i v selekcích muzeí MOMA nebo Louvre.

For me, František Vízner is the embodiment of the ideal of perfection that encompasses everything. In his works he captured "eternity in one hour" and the whole world in one bowl where everything is in perfect balance. That is why his work is my inspiration and the story I want my ROBOT watch design to tell.

František Vízner ist für mich die Verkörperung des Ideals der Vollkommenheit, in der alles enthalten ist. In seinen Werken hat er die „Ewigkeit in einer Stunde“ und die ganze Welt in einer Schüssel festgehalten, der nichts fehlt und an der nichts überflüssig ist. Auch deshalb ist gerade er meine Inspiration und die Geschichte, die ich mit meinem Uhrendesign IDA für ROBOT erzählen möchte.

František Vízner je pro mě ztělesněním ideálu dokonalosti, kde je obsaženo vše. Ve svých dílech zachytil „věčnost v jedné hodině“ a celý svět v jedné míse, které nic nechybí a nic nepřebývá. I proto je právě on mou inspirací i příběhem, který bych chtěla, aby vyprávěl můj návrh hodinek ROBOT.

Lucie Koldová ROBOT IDA design inspiration

Koldová chose one of Vízner's most iconic creations – the bowl with a point – as her main piece of inspiration, and she shaped the steel case along similar lines. The result is a dynamic and timeless design, complemented by a distinctive leather strap. The name of the model also stems from a rare combination of the past and the present. IDA is the name of Vízner's daughter who preserves, catalogues and curates her father's work. For this model of ROBOT watch she became the symbol of not only the patronage of art but also of savoir faire - the very pillars of ROBOT watchmaking. Thanks to their high quality of craftsmanship, ROBOT watches are seen as a standard-bearer for those who appreciate values that endure the test of time. The engine beating at the heart of IDA is the new generation automatic mechanical movement from the renowned Swiss Manufacture La Joux-Perret.

The IDA line offers a rare piece of art - a watch for women initiators, creators, life muses, collectors, proud mothers, and inspiring daughters and sisters.

Koldová wollte eines der ikonischsten Elemente von Vízner in die Morphologie der Uhr projizieren – eine Schale mit einer Spitze. Sie formte somit die Form ihres Stahlgehäuses in ähnlichen Linien. Das Ergebnis ist ein dynamisches und zeitloses Design, das durch ein ausdrucksvolles Lederarmband ergänzt wird. Die seltene Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart hat dem Modell auch seinen Namen gegeben. Die Uhr IDA hat ihren Namen von der Tochter des berühmten Glasmachers, Ida Víznerová, geerbt, die das Werk ihres Vaters bewahrt, katalogisiert und ausstellt. Das Uhrenmodell IDA für ROBOT wurde somit nicht nur zu einem Symbol für das Mäzenatentum der Kunst, sondern auch zum Savoir-faire – selbst der handwerklichen Säulen der Herstellung der Uhren ROBOT. Dank der hohen handwerklichen Präzision werden die Uhren ROBOT als Lebensstandard für diejenigen wahrgenommen, die Werte schätzen, die der Zeit standhalten. Ihr Herz ist ein Schweizer Automatikwerk der neuen Generation des renommierten Herstellers Manufacture La Joux-Perret.

Die IDA-Reihe bietet ein seltenes Kunststück – eine Uhr für Frauen mit Antrieb, Autorinnen, Lebensmusen, Sammlerinnen, stolze Mütter sowie inspirierende Töchter und Schwestern.

Koldová chtěla do tvarosloví hodinek promítnout jeden z Víznerových nejikoničtějších prvků – misku se špičkou. Do podobných linií tak vytvarovala podobu jejich ocelového pouzdra. Výsledkem je dynamický a nadčasový design, doplněný výrazným koženým řemínkem. Vzácné spojení minulosti se současností dalo modelu i jméno. Jméno IDA hodinky zdědily po dceři slavného skláře, Idě Víznerové, která práci svého otce schraňuje, katalogizuje a vystavuje. Proto se v modelu hodinek ROBOT stala nejen symbolem patronátu umění, ale i savoir faire – samotných řemeslných pilířů výroby hodinek ROBOT. Díky vysoké kvalitě zpracování jsou hodinky ROBOT vnímány jako standard lidmi, kteří si váží hodnot, jež přetrvávají času navzdory. Jejich srdcem je švýcarský automatický mechanický strojek nové generace od renomovaného výrobce Manufacture La Joux-Perret.

Řada IDA nabízí vzácný umělecký kus – hodinky pro ženy hybatelky, autorky, životní múzy, sběratelky, hrdé matky i inspirativní dcery a sestry.

ROBOT
ROBOT IDA

ROBOT IDA ambassador

Tereza Maxová: Symbol of Czech artistry

Tereza Maxová: Symbol der tschechischen Kunst

Tereza Maxová: Symbol českého umění

ROBOT

Top model, philanthropist and visionary Tereza Maxová became the face and ambassador of IDA watches.

"I stand for the values associated with Czech products, which are not just empty accessories, but have their own story and depth. IDA watches are this distinctivesymbol for me. I decided to become an ambassador of the Czech brand ROBOT because itcreates watches with passion and craftsmanship," says Maxová, who is currently wearing a watch from this new collection herself.

She also appreciates the possibility of personalizationon the watch, which is typical and very popular for Czech ROBOT watches, and plans to wearanother IDA watch in the near future, customized with personal symbols.

Topmodel, Philanthropin und Visionärin Tereza Maxová wurde die Botschafterin der IDA-Uhren.

„Ich stehe für die Werte, die mit tschechischen Produkten verbunden sind, die nicht nur leere Accessoires sind, sondern ihre eigene Geschichte und Tiefe haben. IDA-Uhren sind dieses unverwechselbare Symbol dafür.“ Ich habe mich entschieden, Botschafterin der tschechischen Marke ROBOT zu werden, weil sie Uhren mit Leidenschaft und Handwerkskunst herstellt“, sagt Maxová, die derzeit selbst eine Uhr aus dieser neuen Kollektion trägt.

Sie schätzt auch die Möglichkeit der Personalisierung der Uhr, die für tschechische ROBOT-Uhren sehr beliebt ist, und plant, in naher Zukunft eine weitere IDA-Uhr zu tragen, die mit persönlichen Symbolen dekoriert ist.

Tváří hodinek IDA se v kampani fotografa Petra Jandery stala top modelka, filantropka a vizionářka Tereza Maxová.

„Zastávám hodnoty spojené s českými výrobky, které nejsou jen prázdnými doplňky, ale mají svůj vlastní příběh a hloubku. Hodinky IDA jsou pro mě tímto výrazným symbolem. Rozhodla jsem se stát ambasadorkou české značky ROBOT, protože hodinky vytváří s vášní a řemeslným mistrovstvím,“ říká Maxová, která aktuálně sama nosí hodinky z této nové kolekce.

Na hodinkách velmi oceňuje i možnost personalizace, která je pro české hodinky ROBOT typická a velmi oblíbená, sama si plánuje v blízké době pořídit ještě jedny hodinky IDA, na míru upravené a s osobními symboly.

ROBOT
You must have Javascript enabled to use this contact form.Pro odeslání zprávy je třeba povolit javascript v nastavení prohlížeče